ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Những điều khoản được ghi dưới đây quy định về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin trên gocnhosaigon.com.

Khi sử dụng dịch vụ trên gocnhosaigon.com, bạn chấp thuận và đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây.

Nếu bạn không đồng ý với điều khoản sử dụng hay chính sách bảo mật của gocnhosaigon.com hoặc không có đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng ngừng truy cập và sử dụng gocnhosaigon.com.

 1. Truy cập gocnhosaigon.com

gocnhosaigon.com có quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà gocnhosaigon.com cung cấp vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước.

Bạn cần đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho gocnhosaigon.com là chính xác và đầy đủ nhất.

Nếu bạn được lựa chọn hoặc được cung cấp một tên người dùng, mật khẩu an ninh hay bất kỳ phần nào khác của thông tin như một phần an ninh của gocnhosaigon.com thì bạn có nghĩa vụ bảo mật thông tin này và không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác.

Bạn cũng cần xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác. Nếu có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng danh nghĩa của bạn trên gocnhosaigon.com thì bạn hãy thông báo ngay cho chúng tôi.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng dịch vụ của gocnhosaigon.com cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không có quyền được sao chép, sửa đổi, tái bản công khai, lưu trữ hay truyền tải bất kỳ nội dung có sẵn nào trên gocnhosaigon.com.

 1. Thương hiệu

Bạn không có quyền được sử dụng thương hiệu gocnhosaigon.com mà không có sự cho phép của gocnhosaigon.com. Các thương hiệu của bên thứ ba, biểu tượng, sản

phẩm, dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu trên gocnhosaigon.com không hẳn thể hiện sự liên kết của các bên đó với gocnhosaigon.com.

 1. Các hành vi bị nghiêm cấm

Bạn cần sử dụng dịch vụ trên gocnhosaigon.com cho các mục đích hợp pháp và phải phù hợp với điều khoản sử dụng. gocnhosaigon.com không có phép bất kỳ hành vi trái phép nào được xuất hiện trên website của chúng tôi.

 1. Đóng góp của thành viên

Gocnhosaigon.com được trang bị chức năng tương tác cho phép người dùng chia sẻ cho người hiểu biết của mình thông qua gocnhosaigon.com.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi tới gocnhosaigon.com đều không được coi là thông tin bảo mật. Thông qua việc cung cấp, đóng góp trên gocnhosaigon.com, gocnhosaigon.com cấp cho bạn quyền có thể thu hồi, sửa đổi bất thông tin bất cứ khi nào bạn muốn bạn cũng cần đảm bảo rằng thông tin mình cung cấp phải đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy và chính xác. gocnhosaigon.com sẽ không chịu trách nhiệm với bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác về đóng góp của người dùng.

 1. Giám sát và thi hành

gocnhosaigon.com có quyền loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của khách hàng theo đánh giá của chúng tôi, thực hiện việc kiểm duyệt được cho là cần thiết để đảm bảo sự tin cậy trong thông tin. Chúng tôi có quyền tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền mà không vì lý do gì.

 1. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của công chúng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

 1. Vi phạm bản quyền

gocnhosaigon.com rất coi trong vấn đề bản quyền và sẵn sàng khiếu nại về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng

những thông tin trên gocnhosaigon.com vi phảm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ thông tin này khỏi gocnhosaigon.com bằng cách gửi thông báo cho gocnhosaigon.com qua thư điện tử hoặc các phương tiện phù hợp khác.

 1. Thông tin cung cấp

Thông tin có sẵn trên gocnhosaigon.com được cung cấp duy nhất cho mục đích chung. gocnhosaigon.com có thể cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào và nội dung cũng không nhất thiết phải hoàn chỉnh.

Thông tin cung cấp trên gocnhosaigon.com dành cho mục đích chung. Chúng tôi từ chối nhận trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, tin cậy hay hiệu quả sử dụng được công bố trên gocnhosaigon.com với bất kỳ cá nhân tổ chức nào.

 1. Từ chối các đảm bảo

Bạn cần hiểu rằng gocnhosaigon.com không thể đảm bảo được thông tin tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc mã phá hoại khá. Bạn cần chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để chống lại virus và các chương trình phá hoại.

 1. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, gocnhosaigon.com sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào về hậu quả hoặc phát sinh không đáng có liên quan đến điều khoản sử dụng hoặc dịch vụ của gocnhosaigon.com.